NAVIGÁCIA

O škole

História školy

Stručná história Reedukačného centra Tornaľa

 

Reedukačné centrum Tornaľa bolo založené v roku 1974 pod názvom Výchovný ústav pre deti a mládež. V roku 1981 sa z názvu vytratilo slovo deti, nakoľko prestala existovať trieda ZDŠ, kde si žiaci dokončovali povinnú  základnú školskú dochádzku

 

Od roku 1981 sme existovali pod názvom Výchovný ústav pre  mládež potom sme boli premenovaný na Reedukačný domov pre mládež. Neskôr, od 09.2008 bol domov premenovaný na Reedukačné centrum.

Založenie VUDaM v roku 1974 bolo podnietené štatistickým výkazom , kde sa uvádzalo v tom čase vyše 300 neumiestnených mladistvých delikventov  v ústavoch,  pre malú kapacitu vtedy existujúcich zariadení. Pôvodne budova terajšieho RC mala slúžiť pre telesne postihnutú mládež a aj priestory boli tak vybudované. V telocvični neboli namontované potrebné náradia na cvičenie a nebola prispôsobená ani na loptové hry. Dielenské priestory boli tiež neboli prispôsobené pre naše potreby, nakoľko sa v nich počítalo len s prácami, ktoré môžu vykonávať telesne postihnuté deti. Všetky úpravy sa robili neskôr  počas prevádzky zariadenia. V roku 1986 bola v priestoroch bývalého skleníka postavená dielenská hala pre učebné odbory traktorista mechanizátor a opravár poľnohospodárskych strojov.

V samotnej budove sa počas uplynulého obdobia, čo sa týka hlavného členenia budovy nerobili úpravy. To znamená, že na 3. pochodí sú umiestnené 4 výchovné skupiny , na 2. poschodí 2 výchovné skupiny, zdravotný trakt, klubovňa, návštevná miestnosť a ochranná miestnosť. Na prvom poschodí je škola a na prízemí kuchyňa, jedáleň a administratívne priestory.  

 

V prvých rokoch prevládali v zariadení nasledovné učebné odbory: obrábač kovov, traktorista mechanizátor- opravár poľnohospodárskych strojov, poľnohospodárska výroba. Neskôr  sa učebne odbory rušili alebo dopĺňali o iné podľa celospoločenských požiadaviek.

V súčasnej dobe okrem hore uvedených učebných odborov máme ešte učebné odbory, lesná výroba, stavebná výroba a jednu triedu jednoročnej  strojárenskej prípravy.

V rokoch 1977 až 1987 sme mali v ústave okrem bežných krúžkov ako fotografický, turistický, športový, výtvarný alebo hudobný aj niekoľko atraktívnych krúžkov. Boli to hlavne krúžky exotického vtáctva a poštových holubov. Boli to príťažlivé krúžky pre chlapcov avšak finančne veľmi náročné, ktoré sme potom ďalej nemohli prevádzkovať.

Novinky

Kontakt

  • Reedukačné centrum, Mierová 137, Tornaľa, 98201
    Mierova 137, Tornaľa, 98201
  • +421475522587, 0918 366 938

Fotogaléria